ДЕКЛАРАЦИЯ

за политика по сигурността на информацията

Ръководството на КОДИФИК се ангажира с поддържане и непрекъснато подобряване на сигурността на информацията на разработваните софтуерни продукти, при пълно удовлетворяване изискванията на потребители, заинтересованите страни и обществото.

КОДИФИК поема анагажименти за:

  • Реализиране на ефективни политики по управление на сигурността на информацията и създаване на условия за непрекъснатост на процесите в КОДИФИК.
  • Изграждане на система за сигурност на информацията, способна да отговори на очакванията на нашите клиенти, потребители, заинтересовани страни и специфика на работа;
  • Непрекъснато идентифициране, анализ, оценка и трениране на рисковете за активите, прилагане на адекватни механизми на контрол, осигуряване на правно, технологично и технично съответствие и съзнание за сигурност;
  • Адекватен подбор на технологиите, методите, принципите и механизмите за защита на информацията за нуждите на процесите и дейностите в КОДИФИК;
  • Ефективно и ефикасно използване наличните иновационни, информационни, материални, човешки и финансови ресурси, съобразно изискванията за сигурност на всички активи.
  • Управление на непрекъснат процес на обучение, осъзнаване и мотивация на служителите по отношение на сигурността на информацията.

За постигане на тези цели, КОДИФИК поддържа и периодично оценява ефективността на

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, съответстваща на изискванията на ISO/ IEC 27001:2013.

Като управител на КОДИФИК, ДЕКЛАРИРАМ:

Участие и отговорност в осъществяването на обявената ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА и ангажимент към непрекъснато подобряване на Системата за управление на сигурността на информацията.

 

УПРАВИТЕЛ: Арам Ховсепян

07.05.2019 г.